Zespoły usług projektowych

Wykonaniem projektów, kosztorysów i innych prac projektowych dla osób budujących indywidualnie zajmują się terenowe zespoły usług projektowych. Zespoły takie działają w większych miastach na terenie województw jako jednostki rejonowe. Zespoły świadczą usługi projektowe odpłatnie według obowiązującego cennika. Budujący mogą upoważnić terenowy zespół usług projektowych do załatwienia w ich imieniu spraw związanych z uzyskaniem informacji o terenie, wykonaniem potrzebnych map lub wpłaceniem w imieniu budującego opłat skarbowych.

Czynności te wykonywane są przez pracowników zespołu bezpłatnie. Oprócz świadczonych odpłatnie usług terenowe zespoły usług projektowych udzielają bezpłatnie porad i pomocy w przygotowaniu i prowadzeniu budowy. W biurze zespołu znajdują się aktualne katalogi projektów typowych. Pracownicy zespołu udzielają pomocy przy wyborze odpowiedniego projektu i porad, co do możliwości przystosowania go do warunków lokalnych i potrzeb budującego.

Poza wyżej wymienionymi zadaniami zespoły prowadzą również sprzedaż projektów typowych budynków mieszkalnych, inwentarskich i stodół w pełnym asortymencie. Każdy zespół prowadzi też wzorcownie, w których można obejrzeć plansze projektów typowych, modele i rysunki obrazujące zastosowanie nowych materiałów i elementów prefabrykowanych. Dla lepszej orientacji budującego przedstawione są fragmenty ścian, stropów i inne przykłady najbardziej ekonomicznych rozwiązań konstrukcyjnych. Można tam też obejrzeć przykładowe zdjęcia budynków już wykonanych oraz projektów nagrodzonych w konkursie „Złotej Wiechy”, jak również uzyskać adresy uprawnionych rzemieślników budowlanych oraz terenowych wypożyczalni maszyn i sprzętu budowlanego. Ponadto w każdej wzorcowni znajdują się wykazy materiałów, będących w sprzedaży, z podaniem cen detalicznych.